Algemene verkoopsvoorwaarden giacomo moda & c bvba

Art. 1 TOEPASSING  Dez Algemene verkoopsvoorwarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst afgesloten tussen Giacomo Moda & C. bvba, Ninoofssteenweg 642 1070 Anderlecht KBO:0473.984.956 ("Giacomo Moda & c. bvba") en de professionele (b2b) "Koper", samen de partijen" via het verkoopsplatform van Giacomo Moda & C. bvba www.amelieamelie.be 
  De rechten en verplichtingen van Partijen worden uitsluitend door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geregeld. Afwijkende verbintenissen dienen schriftelijk tussen Partijen vastgelegd te worden. Algemene aankoopvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk afgewezen. Het plaatsen van een bestelling (via het schriftelijke bestelformulier) houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in. Art. 2 BESTELLINGEN: Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Bestellingen worden pas aanvaard na onze schriftelijke bevestiging per e-mail. De aanvaarding van een deel van de bestelling houdt geen aanvaarding in voor het overige deel van de bestelling. Overmacht geeft ons het recht een aanvaarde bestelling geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren en dit zonder enig recht op schadevergoeding voor de Koper. 


Annulering van de bestelling door de Koper is niet mogelijk zonder voorafgaande toestemming van Giacomo Moda & C. bvba en geeft in elk geval aanleiding tot een verschuldigd zijn van een schadevergoeding van 30% van de aankoopprijs. Indien het vertrouwen van  Giacomo Moda & C. bvba in de kredietwaardigheid van de Koper is geschokt,
bijvoorbeeld maar niet beperkt tot daden van gerechtelijke uitvoering of beslag tegen de Koper en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen behoudt Giacomo Moda & C. bvba zich het recht voor om bestellingen (gedeeltelijk) te annuleren of op te schorten en/of bijkomende waarborgen te eisen. Art. 3 LEVERING De levering gebeurt EXW Trade Mart Atomiumsquare BP56 AIX 456 1020 Brussel.
Leveringen gebeuren door Giacomo Moda & C. bvba  enkel in naam en voor rekening van de Koper. De leveringstermijnen inclusief de termijnen vermeld op de website, zijn niet bindend, zij worden slechts ter informatie vermeld. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval leiden tot annulatie van de bestelling, weigering van de goederen en/of niet betaling van de facturen, zelfs niet tot het eisen van een schadevergoeding. Levering gebeurt op risico van de Koper op het adres vermeld in de bestelling. Giacomo Moda & C. bvba levert enkel in België.Deleveringskosten worden apart vermeld tijdens het bestelproces en moeten op het moment van de bestelling betaald worden. Het
totale bedrag op de bestelbevestiging is de definitieve prijs, inclusief btw en kosten.De leveringstarieven zijn afhankelijk van de bestemming, het gewicht en de omvang van het pakket. De tarieven omvatten een vergoeding voor de voorbereiding van het pakket en de vervoerskosten zelf.Levering buiten België gebeurt eveneens EXW Trade Mart Atomiumsquare BP56 AIX 456 1020 Brussel en transport moet worden georganiseerd door de Koper op zijn kosten. 


Douanerechten: op elke bestelling die gemaakt wordt op de website  www.amelieamelie.be en geleverd wordt buiten België kunnen eventuele belastingen en douanerechten geheven worden wanneer het pakket zijn bestemming bereiktDe douanerechten en eventuele belastingen die verbonden zijn aan de levering van een product vallen uitsluitend ten laste van de Koper, die er verantwoordelijk voor is. Giacomo Moda & C. bvba is niet verplicht de geldende douanerechten en belastingen na te gaan en de Koper ervan op de hoogte te brengen. Om te weten welke douanerechten en belastingen van toepassing zijn, raadt Giacomo Moda & C. bvba de Koper aan zich te informeren bij de bevoegde autoriteiten in zijn land.Verwerking van de Bestellingen:

Bestellingen worden van maandag tot en met vrijdag verwerkt, met uitzondering van feestdagen. De pakjes worden vanuit België verzonden binnen 1 tot 15 werkdagen na betaling van de bestelling, behalve bij overmacht.Giacomo Moda & C. bvba is niet aansprakelijk voor omstandigheden waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot natuurrampen, ontploffingen, overstromingen, oorlogen en ordeverstoringen, onmogelijkheid om leveringen te ontvangen, stakingen, vakbondsacties of neerlegging van het werk, of eender welke andere vorm van overmacht.


De vermelde levertijd is uitsluitend indicatief. Wanneer de levertijd verstrijkt, heeft de Koper in geen geval recht op een vergoeding in welke vorm dan ook of op interesten. De Koper mag de bestelling ook niet annuleren.De producten die aangekocht worden op de website www.amelieamelie.be worden geleverd op het leveringsadres dat de Koper heeft opgegeven.Giacomo Moda & C. bvba is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit de fouten die de Koper heeft gemaakt tijdens de bestelling (cf. artikel 2).Art. 4 PRIJS De prijzen zijn deze in de bestelbevestiging. In geval van prijswijziging tussen de bestelling en de bestelbevestiging, heeft de Koper het recht de koop te ontbinden. Prijzen zijn BTW exclusief. Aangekondigde prijzen zijn geen aanbod maar slechts een uitnodiging tot aanbiedingen. Het eventuele wisselrisico komt ten laste van de KoperHet eventueel uitgeven van handelswissels of verlenen van een betalingstermijn of betalingsuitstel, brengt geen schuldvernieuwing mee. Eventuele kosten verbonden aan de betaling of de wissel zijn ten laste van de Koper.Art. 5 BETALING en EIGENDOMSVOORBEHOUD De betaling wordt online verricht met de volgende betaalmodaliteiten: BANCONTACT, MASTERCARD, VISA... Zodra de betaling van een aanvaarde bestelling goedgekeurd is, ontvangt de Koper per e-mail een ontvangstbevestiging op het adres dat werd opgegeven tijdens de bestelprocedure. Uitzonderlijk kan betaling per overschrijving gebeuren met voorafgaande toestemming van Giacomo Moda & C. bvbaIn dat geval is de bestelling pas definitief na ontvangst van de betaling en wordt de levering pas dan voorbereid. Met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Giacomo Moda & C, kan voor trouwe klanten de betaling gebeuren na levering via overschrijving. Giacomo Moda & C. bvba behoudt zich het recht elke bestelling op te schorten wanneer de daartoe bevoegde controle-instantie een betaling via bankkaart weigert of wanneer de bestelling niet betaald wordt. Desgevallend mag Giacomo Moda & C. bvba de verkoop ontbinden wegens niet betaling. Wanneer de Koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren of de transactie zoals hierboven beschreven wordt geannuleerd of ontbonden, behoudt Giacomo Moda & C. bvba zich het recht voor om de uitvoering van andere openstaande bestellingen of verplichtingen ten aanzien van de Koper of met hem verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11-12 het wetboek vennootschappen op te schorten of te annuleren en dit zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van Giacomo Moda & C. bvba op een vergoeding van geleden schade. Niet betaling van een factuur of deelbetaling maakt onmiddellijk elke andere zelfs nog niet vervallen schuld van de Koper of met haar verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11-12 wetboek vennootschappen onmiddellijk opeisbaar.Art. 6 Eigendomsvoorbehoud Alle producten blijven eigendom van Giacomo Moda & C. bvba tot ontvangst van de volledige betaling van de aankoopprijs. Tot aan de volledige betaling van de aankoopprijs kan Giacomo Moda & C. bvba de goederen terugvorderen van de Koper en dient de Koper hem toegang te verschaffen tot zijn winkel of opslagruimte, waar hij de goederen afzonderlijk moet houden. Het eigendomsvoorbehoud geldt niettegenstaande eventuele toegekende betalingstermijnen of uitstellen. Alle opbrengsten van een verkoop van goederen onder eigendomsvoorbehoud dienen overgemaakt te worden aan Giacomo Moda & C. bvbaDe Koper cedeert ten titel van pand, alle schuldvorderingen die eventueel voorkomen uit deze herverkoop. De door de koper betaalde voorschotten aan Giacomo Moda & C. bvba
zijn in geval van terugvordering van de goederen onder eigendomsvoorbehoud verworven voor Giacomo Moda & C. bvba, ter compensatie van schade (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de mogelijke verliezen op deze teruggevorderde goederen). 
Risico in verband met de producten gaan over op het moment van de levering.Art. 7 PRODUCTCONFORMITEIT en RETOUR Ieder geleverd product met een zichtbaar gebrek (fabricagefout) dat niet binnen de 24u na levering wordt gesignaleerd, wordt geacht aanvaard te zijn. Ieder niet-zichtbaar gebrek (fabricagefout) dient aan Giacomo Moda & C. bvba gemeld te worden onmiddellijk (binnen de 24 uur) na ontdekking maar in elk geval binnen de 7 dagen na levering.Terugzending van gebrekkige producten gebeurt enkel na voorafgaand akkoord van  Giacomo Moda & C. bvba en op kosten van de Koper. Gebrekkige en correct geretourneerde producten worden kosteloos vervangen of terugbetaald, naar keuze van Giacomo Voor de retour kan aanvaard worden moet de Giacomo Moda & C. bvba  Koper een mail sturen naar hoofdkantoor voor goedkeuring naar rma@amelieamelie.be met vermelding :


referentie artikel


bestelbon nummer


reden voor de retourBij aanvaarding van de retour zal de Koper per kerende mail een RMA (Return Merchandise Authorization) nummer gestuurd worden.


De Koper stuurt samen met dit RMA nummer op zijn kosten het betrokken product terug.Art. 8 NIETIGHEID De eventuele nietigheid van een bepaling van deze verkoopsvoorwaarden heeft niet tot het gevolg dat de overige bepalingen evenals de overeenkomst automatisch eveneens nietig zijn. Het gemeen recht is van toepassing op zaken die niet in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geregeld.  Art. 9 Aansprakelijkheid behoudens in geval van opzet of bedrog is  Giacomo Moda & C. bvba niet aansprakelijk voor schade door de levering of niet levering van de producten. Elke aansprakelijkheid van Giacomo Moda & C. bvba . is in elk geval beperkt tot de waarde van het (de) betrokken Product(en).Giacomo Moda & C. bvba is niet aansprakelijk wanneer de website www.amelieamelie.be niet meer bereikbaar is of wanneer toegang tot de website ontzegd wordt, noch voor storingen die veroorzaakt worden door het computersysteem of virussen, of voor andere problemen die voortkomen uit het gebruik van de website  www.amelieamelie.be. Giacomo Moda & C. bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de termijnen, van welke aard ook, niet nageleefd worden, aangezien alle termijnen indicatief zijn en geen bindende verplichting inhouden voor Giacomo Moda & C. bvba.Art 10 OVERDRACHT VAN SCHULVORDERING  Giacomo Moda & C. bvba behoudt zich het recht voor facturen over te dragen aan een factoring maatschappij. De Koper aanvaardt door zijn bestelling dat  Giacomo Moda & C. sprl ontheven wordt van het vervullen van de formaliteit vuit artikel 1690 Burgerlijk Wetboek of artikel 16 van de wet van  19 oktober 1919. Een eenvoudige vermelding van de overdracht op de factuur of een andere schriftelijke mededeling van overdracht is voldoende.Artikel 11: BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 11.1Giacomo Moda & C. bvba respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen zoals bepaald door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 aprill 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van deze gegevens
 (AVG) en de Belgische wet van  30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


U deelt volgende gegevens mee:


Zonder registratie of bestelling op de Website: uw IP-adres en cookies aan de hand van  Google Analytics ;


Bij bestelling of via het contactformulier: Uw geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres, Bedrijf en BTW nummer  (desgevallend) wanneer u een bestelling plaatst via de Website.


Daarnaast verzamelt Giacomo Moda & C. bvba mogelijks andere gegevens i).door het gebruik van cookies  zie hieronder) ; ii) wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt om de Website te gebruiken ; iii) als u persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van een bestelling voor een derde betrokkene of op diens verzoek.


11.2. Giacomo Moda & C. bvba verbindt zich ertoe onder geen beding persoonsgegevens die de Koper heeft opgegeven, door te geven aan derden.


De opgegeven informatie wordt slechts gebruikt voor interne beheersdoeleinden: 


Beheer van de bestellingen; 


Facturatie; 


Klantenservice; 


Solvabiliteit; 


Marketing of gepersonaliseerde reclame voor gelijkaardige producten van  Giacomo Moda & C. bvba.


Statistische gegevens en marktonderzoek


Bovenstaande informatie kan op anonieme basis doorgegeven worden aan organisaties die contractueel verbonden zijn aan Giacomo Moda & C. bvba voor marktonderzoek. Bovenstaande gegevens kunnen doorgegeven worden aan partners die in opdracht van  Giacomo Moda & C. bvbamarketing of gepersonaliseerde campagnes verzorgen voor de producten van Giacomo Moda & C. bvba.


Bovenstaande gegevens kunnen doorgegeven worden aan financiële instellingen die instaan voor de gekozen betalingsmethode.


Soms moet Giacomo Moda & C. bvba ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving persoonsgegevens onthullenGiacomo Moda & C. bvba zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Giacomo Moda & C. bvba bewaart de gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden en in geen geval langer dan 7 jaar


11.3. De Koper die een bestelling geplaatst heeft op de website  www.amelieamelie.be heeft, kan te allen tijde de mogelijkheid zijn persoonsgegevens die Giacomo Moda & C. bvba opgeslagen heeft raadplegen, laten aanpassen of laten verwijderenDit kan door een e-mail te versturen naar info@amelieamelie.be of door Giacomo Moda & C. bvba  een brief te sturen op het in artikel van deze Algemene Voorwaarden vermelde adresDe Koper erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.


11.4. Tenslotte beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, https://www.autoriteprotectiondonnees.be, die bevoegd is voor privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens.


Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.Artikel 12: CookiesWat is een cookie?


Een cookie is een klein bestand met data die door een website op uw computer of mobiele toestel wordt geplaatst wanneer u die website bezoekt. Er zijn verschillende types cookies die verschillende functies vervullen zoals hierna omschreven. 


Waarom Giacomo Moda & C. bvba cookies gebruikt?


Webpagina’s hebben geen geheugen. Als u op dezelfde internetsite van pagina naar pagina navigeert wordt u niet herkend als een enige en unieke persoon op deze pagina’s. Via de cookies kan de internetsite uw browser herkennen. Ze worden dus hoofdzakelijk gebruikt om uw keuzes en voorkeuren in hun geheugen bewaren of om u te herkennen als u opnieuw dezelfde site bezoekt


Cookies bewaren geen persoonlijke informatie. Ze hebben een sessie-nummer en capteren andere basisinformatie over uw bezoek.


Welke soort cookies gebruikt Giacomo Moda & C. bvba op deze site?


De cookies onderscheiden zich door hun rol, hun geldigheidsduur en de derden die ze op het internet plaatsen. Er bestaan verschillende types:


• De technische cookies of de sessie-cookies: Deze worden gebruikt om de website te laten zien en om de website goed te laten functioneren. Het is ook dankzij de cookies dat u uw bestelling en eventuele account  kunt creëren,. Deze technische cookies zijn volstrekt onontbeerlijk voor de goede werking van onze site. Ze worden gebruikt voor diverse doeleinden zoals het oproepen van uw taalinstellingen. De sessie-cookies verstrijken na de browsersessie en worden niet op langere termijn bewaard. De sessie-cookies dienen voor de veiligheid en om uw specificaties te bewaren terwijl u de website bezoekt.
pagina per pagina bezoekt. Zo moet u uw specificaties niet opnieuw laten inlezen telkens u een nieuwe pagina bezoekt.


• Functionele of permanente cookies: Via de functionele cookies kent de site uw voorkeuren zodat u de site op een meer efficiënte manier kunt gebruiken. Ze kennen uw taalvoorkeur, uw opzoekingen en de producten die u heeft geraadpleegd. Deze functionele cookies zijn niet noodzakelijk voor de goede werking van de site maar ze bieden extra functies en zorgen voor een gebruiksvriendelijke site. Permanente cookies worden tussen browsersessies opgeslagen op het toestel van de gebruiker om de voorkeuren of de zoekacties van de gebruiker op al onze sites te bewaren.


• Analytische cookies: Deze cookiesgeven inzicht hoe bezoekers de website gebruiken, om uit te zoeken wat wel en niet werkt, om de website te optimaliseren en te verbeteren en om er zeker van te zijn dat deze nog steeds interessant en relevant zijn. De informatie die wordt verzameld  bestaat uit: de webpagina's die u heeft bezocht, de webpagina’s die u naar onze site hebben gestuurd en de webpagina’s via welke u onze site weer heeft verlaten, het platformtype dat u heeft gebruikt, uw datum- en tijdsnotatie, en details zoals het aantal kliks dat u maakt op een bepaalde pagina, uw muisbewegingen en scroll-bewegingen en de tekst die u typt als u onze website gebruikt. Verkoper gebruikt ook analytische cookies  om het gedrag van de bezoekers op de website te onderzoeken nadat ze een online publiciteit hebben gezien, met inbegrip van de publiciteit op de websites van derden. De verzamelde gegevens blijven anoniem.


• Advertentiecookies: (third party cookies) : Giacomo Moda & C. bvba bvba gebruikt soms cookies van derden om advertenties te tonen van andere websites of van de Vekroper op andere websites. Dat is wat men retargeting  (of remarketing), noemt, gebaseerd op de waardebepalingen die u op onze site heeft gemaakt. De advertentiecookies kunnen ook gebruikt worden door derden om producten en diensten aan te bieden via hun website. 


Wat is de geldigheidsduur van de cookies ?


Wij gebruiken cookies met een verschillende geldigheidsduur. Sommige cookies zijn  5 jaar geldig vanaf uw laatste bezoek aan onze websiteU kunt echter te allen tijde deze cookies wissen van uw browser. Als u opteert om bepaalde cookies te weigeren zullen een aantal functionaliteiten van de site niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk.  Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website.


Meer informatie over cookies vindt u tevens op : http://www.allaboutcookies.org/


Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier :http://www.youronlinechoices.eu/


Wij zijn volledig in overeenstemming met de wetten van de GDPR. We beloven om uw gegevens te vrijwaren en te beschermen van uw privacy-rechten.